only the real analogue sound we put on vinyl records

Analogue  Vinylrecords


Algemene voorwaarden Analoguevinylrecords


Artikel 1  Algmeen


a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Analoguevinylrecords met een opdracht gever sluit, offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen daaronder begrepen.

b: Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover deze schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkenende bedingingen werden gemaakt.

c: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Analoguevinylrecords van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Analoguevinylrecords zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding bevatten.


Artikel 2   Offertes/Totstandkoming overeenkomst

a: Alle offertes van Analoguevinylrecords in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Analoguevinylrecords kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheids duur. 

b: Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte. 

c: Analoguevinylrecords is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgeverreeds door Analoguevinylrecords verichtte werkzaamheden en kosten te vergoeden. 

d: Misverstandenten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit de opdrachtgever niet juist niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht en/of mededelingen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien de opdracht en/of mededeling gedaan is via een technisch middel zoals fax, e-mail of een ander transmissiemedium.


Artikel 3   Prijzen

a: Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere verplichte heffingen, vervoer en verpakkingskosten, in en uitlaadkosten , montage en installatie kostenen verzendkosten. Indien na totstandkoming enkel of meerdere kostprijsfactoren zoals inkoop -prijzen, invoerrechten, vallutakoersen, loonkosten, sociale lasten, vervoerskosten, verpakkingskosten, kosten van halffabricaten en dergelijke voor Analoguevinylrecords zijn zijn gestegen is Analoguevinylrecords de overeengekomen prijs te verhogen. 

b: Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, die hogere kosten met zich meebrengen is Analoguevinylrecords gerechtigd de overeengekomen       prijs daarmee te verhogen.


Artikel 4  Betaling/Incasso

a: Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).

b: Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaats gevonden. Is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag van algemene voldoening een rente verschuldigd van 15% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 

c: Ingeval van liquidatie, faillissement, surséance, van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Analoguevinylrecordsop de opdrachtgever direct opeisbaar. 

d: Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst , dan komen alle door Analoguevinylrecords in en buiten (rechtelijke) gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-


Artikel 5  Overmacht

a: Ingeval van overmacht heeft Analoguevinylrecords het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Analoguevinylrecords niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Analoguevinylrecords als de opdrachtgever bevoegd geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op een vergoeding van kosten, schade en interessen.

b: Indien Analoguevinylrecords bij het intreden van overmacht of gedeeltelijk al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Analoguevinylrecords gerechtigd het reeds geleverde c.q, het leverbare deel te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze te voldoen.

c: Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderenen die niet aan Analoguevinylrecords toe te rekenen zijn.Hieronder zullen ondermeer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, brand, waterschade, overstroming, stormschade, werkstaking, terrorisme, bedrijfsbezetting,defecten aan machines, storingen in de energiedistributie alsmede stremmingen in de bevooradings toevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen, juridischemaatregelen van derden. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden zich aan de zijde van Analogue vinylrecords voorkomen alsmede deze zaken zich bij Analoguevinylrecords ingeschakelde derden voordoen. 

d: Analoguevinylrecords heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten voldoen.


Artikel 6  Levering Risico en Transport

a: De levering geschiedt ten zij anders is overeengekomen van magazijn door beschikkingsstelling van zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van Analoguevinylrecords aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikking stelling aan de vervoerder, na deze overdracht ligt het risico bij de opdrachtgever.

b: Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Analoguevinylrecords de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling terbeschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor zijn rekening en risico.

c: het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichtingde termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.

d: Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Analoguevinylrecords verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Analoguevinylrecords  de zaken terbeschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval datde opslag van zaken door de opdrachtgever isverzocht treedt Analoguevinylrecords slechts op als intermediar en is Analoguevinylrecords gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

e: Indien is overeengekomen dat Analoguevinylrecords het  transport verzorgt, bepaald Analoguevinylrecordsop welke wijzehet transport (waaronder verzending verpakking) plaatsvindt. Hettransport vindt onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 7  Leveringstermijn

a: Een door Analoguevinylrecords opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken slechts een indicatieve strekking, levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

b: overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijkin acht worden genomen, doch overschrijding door Analoguevinylrecords van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim op aande zijde van Analoguevinylrecords op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Analoguevinylrecords in te laten treden, Analoguevinylrecords overeenkomstig de wijze van het burgelijk wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 8   Derden

a: Analoguevinylrecords is gerechtigd om bij uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verichten.

b: Voor schade, kosten en interessen als gevolg van handelen of nalaten van derden, is Analoguevinylrecords niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaard Analoguevinylrecords tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden mogen doen, gelden op kosten, schaden en interessen, onstaan als gevolg van werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn vericht.


Artikel 9  Aansprakelijkheid

a: Analoguevinylrecords is noch, jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voordvloeiende uit de (uitvoering van) de overeen gekomen werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatenheid of schuld aan de zijde van Analoguevinylrecords, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Analoguevinylrecords is nimmer aansprakelijk, indien tekortkoming is te wijten aan overmacht.

b: Analoguevinylrecords is, ook indien er sprake is van gove nalatenheid of schuld aan de zijde van Analoguevinylrecords, nimmer noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst of immatriële schade.

c: De aansprakelijk van Analoguevinylrecords is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (exl BTW en andere heffingen), doch met een maximum van € 40123,- 

d: Analoguevinylrecords is niet aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen termijnen.


Artikel 10   Ontbinding 

a: Analoguevinylrecords is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebreke stelling is vereist indien;de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs , inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen, en/of de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen,en/of na het sluiten van de overeenkomst Analoguevinylrecords ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen waaronder de omstandigheden dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart; en/of de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagt; en/of de opdrachtgever niet (meer) beschikkings bevoegdheid heeft over zijn of haar vermogen.

b: Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Analoguevinylrecords verichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en overminderd het recht van Analoguevinylrecords om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.


Artikel 11  Vrijwaring

a: De opdrachtgever vrijwaard Analoguevinylrecords tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook genaamd , wwaronder begrepen elke vermogens achteruitgang bij Analoguevinylrecords, als gevolg van claims of aanspraken van derden, waartegen Analoguevinylrecords de ondergeschikten van Analoguevinylrecords en door Analoguevinylrecords gebruikte derden zich niet op de in deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen.

b: Indien de opdrachtgever aan Analoguevinylrecords informatiedragers, electronischebestanden, of sofware en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en/of gebreken of defecten.


Artikel 12  Reclame

a: In afwijking van het vermelde in boek 7 van het Burgelijk Wetboek en het Weens koopverdrag van 1980 omtrent conformiteit, zal de opdrachtgever slechts in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel Analoguevinylrecords in gebreke kunnen stellen wanneer de te leveren zaken de overeengekomen conformiteit missen.

b: De opdrachtgever dient, indien hij de geleverde zaken niet naar de overeengekomen conformitet acht, Analoguevinylrecords binnen tien werdagen na leveringin de zin van art 5 van deze voorwaarden per aangetekend schrijven met vermelding van alle gebreken in gebreke te stellen. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever  zijn rechten omtrent gebrekkigheid van de geleverde zaken verwerkt hebben en zal onweerlegbaar vast staan dat de geleverde zaken de overeengekomen conformiteit missen.

c: Indien Analoguevinylrecords conform sub b van dit artikel in gebreke is gesteld geldt de ingebrekestelling  uitsluitend voor de ingebreke gestelde gebreken. Voor het overige zullen de zaken onweerlegbaar geacht worden de overeengekomen conformiteit te bezitten.

d: Wanneer de zaken geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever in gebruik zijn genomen vervalt het recht van reclame.

e: Indien de ingebrekestelling zich uitstrekt tot kleine gebreken, welke een eventuele ingebruikname niet in de weg staan, zal de opdrachtgever ondanks de ingebrekestelling verplicht zijn aan de levering, ontvangst en de betaling mee te werken. Indien en zodra Analoguevinylrecords daarom verzoekt is de opdrachtgever gehouden de eventueel te repareren/herstellen zaken aan Analoguevinylrecords te retourneren, onder door Analoguevinylrecords te bepalen voorwaarden.


Artikel 13  Afwijkingen en meer- of minder leveringen

a: Afwijkingen tussen de geleverde zaken enerzijds en het oorspronkelijke ontwerp, de tekening, copy, het model, de zet- of drukproef, of andere proef anderzijds, die van geringe betekenis zijn vormen geen grond voor ontbinding, korting of schadevergoeding.

b: Afwijkingen die de gebruiksvoorwaarde van de zaken niet aantasten worden immer aangemerkt als afwijkingen van geringe betekenis.

c: Het is Analoguevinylrecords toegestaan 5% meer of minder te leveren dan waarvoor opdracht is gegeven. Het meerwerk zal in rekening worden gebracht en het minderwerk zal worden verrekekend.


Artikel 14  Eigendomsvoorbehoud

a: Analoguevinylrecords behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van de kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

b: In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

c: Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks  niet zal doen, is Analoguevinylrecords gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de oprdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Analoguevinylrecords gemaakte kosten te vergoeden.

d: Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Analoguevinylrecords hiervan onverwijd op de hoogte te stellen.

e: Analoguevinylrecords heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Analoguevinylrecords  uit welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.


Artikel 15  Eigendom Productiemiddelen

a: Alle door Analoguevinylrecords vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halfabricaten, hulpmiddelen, ontwerptekeningen, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, matrijzen, audiolacquers (t.b.v. persingen) , computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, cliché's, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stansmessen en- vormen, stypen, (folie)preegvormen, stempelplaten, randapparatuur en dergelijke, blijven het eigendom van Analoguevinylrecords, ook als deze apart geoffreerd zijn of apart op de factuur staan vermeld.

b: Analoguevinylrecords is niet gehouden de onder sub a bedoelde zaken af te geven aan de opdrachtgever, noch om deze voor de opdrachtgever te bewaren. Zo de opdrachtgever en Analoguevinylrecords zijn overeengekomen dat Analoguevinylrecords de bedoelde zaken zal bewaren, dan is Analoguevinylrecords slechts gehouden deze voor de duur van één jaar te bewaren. Alle risico's ten aanzien van de door Analoguevinylrecords bewaarde zaken komen komen voor rekening van de opdrachtgever. Analoguevinylrecords geeft de opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de zaken tot herhaald gebruik.


Artikel 16  Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

a: Analoguevinylrecords zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Analoguevinylrecords is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de opdrachtgever aan haar verstrekte materialen of producten . Alle risico's tijdens bewaring komen komen voor rekening van de opdrachtgever, die dit risico desgewenst dient te verzekeren.

b: De opdrachtgever is gehouden Analoguevinylrecords uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst in te lichten over de eigenschappen en bewerkingen van door haar verstrekte materialen of producten. Tevens is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Analoguevinylrecords van een kopie, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname, een informatiedrager en dergelijk, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever op verzoek van Analoguevinylrecords een nieuw exemplaar te verstrekken.


Artikel 17  Intellectuele Rechten

a: De opdrachtgever dient zich van tevoren op de hoogte te stellen van de door de auteursrechtenorganisatie de stichting Buma/Stemra en de naburige-rechtenorganisatie de Sena gestelde en te stellen voorwaarden voor wat betreft het verveelvoudigen van beeld en/of geluidsdragersen aanverwante zaken. De opdrachtgever garandeert Analoguevinylrecords, dat door nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zaken zoals informatiedragers, beeld en/of geluidsdragers computerprogammatuur, databestanden etc, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

b: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbene(n) voor de betreffende opdracht, indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat de vereiste toestemming te vragen, dan wel indien Analoguevinylrecords gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van deze toestemming, is Analoguevinylrecords gerechtigd deze overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten. Analoguevinylrecords is gerechtigd bij een ontbinding de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

c: De opdrachtgever vrijwaard Analoguevinylrecords tegen alle aanspraken en/of schadeclaims van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrecht.

d: Analoguevinylrecords blijft tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan o de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardige werken, zoals copy, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk en detailtekeningen, audiolacquers, matrijzen, fotografische oipnamen, litho's, films en soortgelijke productie en hulpmiddelen.

e: Na levering in het kader van de overeengekomen werken verkrijgt de opdrachtgever het niet exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik van die zaken en met name niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productie proces cq bij haar zelf of bij derden.

f: Analoguevinylrecords zal in de regel geen censuur opleggen doch kan het een productie weigeren, mits het de goede naam van Analoguevinylrecords kan schaden wanneer extreme discriminatie jegens personen en/of muziek die een ondermijning en/of opruiing tegen onze rechtsstaat vormen.


Artikel 18  Toepasselijk Recht

Elke rechtsverhouding tussen Analoguevinylrecords en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse recht.


Artikel 19  Geschillen

Alle geschillen voorvloeiende uit een overeenkomst met Analoguevinylrecords, of een overeenkomst die daarvan een gevolg mocht zijn, zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekene instantie worden voortgelegd aan de arrondissementsrechtbank in de arrondissement van de vestigingsplaats van Analoguevinylrecords, tenzij de rechter anders beslist.